Административно Дело
517 от 2019 г.
Предмет: Изборен кодекс
Жалбоподател: И.П.И., Ц.С.Б., Т.П.Т.
Ответник: ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. ЛОВЕЧ ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Й ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА НЕДЯЛКОВА
Съдия Докладчик: ЛЮБОМИРА Л. КРЪСТЕВА


Решение по Административно дело 517/2019г.

РЕШЕНИЕ

......

гр. Ловеч, 27.11.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ административен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЛЮБОМИРА КРЪСТЕВА

при секретаря Т. Тотева и в присъствието на прокурора Светла Иванова, като разгледа докладваното от съдия Кръстева адм.дело № 517 по описа на АдмС – Ловеч за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на 459 и следващи от Изборния кодекс /ИК/.

Образувано е по следните присъединени за разглеждане в същото производство жалби:

С вх.№ 3833/01.11.2019 г. подадена от И.П.И., кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, от гр.Ловеч, ул. ***, ЕГН **********, против Решение № 189-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати, В ЧАСТТА по т.V /лист 5/ за обявяване на разпределените преференции и подреждане на кандидатите в кандидатската листа на ПП ГЕРБ, където жалбоподателят е посочен в списък Б с 47 преференции. Жалбоподателят твърди, че в СИК № 111800087 и 111800038, с.Слатина, не са отразени преференциите за него като кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ с номер 133. 

В съдебното заседание по съществото на спора се явява лично и с адв. Ушев, поддържа жалбата, иска отмяна на решението на ОИК и присъждане на сторените деловодни разноски.

С вх.№3834/04.11.2019 г. и вх. № 3870/05.11.2019г. подадени от Ц.С.Б. като независим кандидат за общински съветник в Община Ловеч, от гр.Ловеч ул. ***, ЕГН **********, против Решение № 189-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати, В ЧАСТ ІІ. „Избрани за общински съветници независими кандидати“.

         Прави се искане за обявяване недействителен изборът за общински съветници, алтернативно да се отмени решението на ОИК Ловеч и да се върнат книжата за обявяване на действителните резултати.

         В заседанието по съществото на спора не се явява. Депозира писмени бележки по съществото на спора, претендира възстановяване на сторените деловодни разноски.

         С вх. № 3869/05.11.2019 г. подадена от Т.П.Т., с

ЕГН:**********, с адрес ***, против Решение № 189-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати, В ЧАСТТА по т.ІV, в която е обявено разпределението на заявените преференции за отделните кандидати по кандидатски листи, и за жалбоподателката, като кандидат с №103 от листата на ПП „Партия Български социалдемократи“ са отчетени само 110 преференции, с 19 по-малко от необходимите, за да бъде обявена за общински съветник от листата на ПП ПБС.

         Прави се искане за отмяна на решението на ОИК и връщане на преписката за приемане на ново решение за обявяване на действителните резултати.

         В заседанието по съществото на спора не се явява. Претендира възстановяване на сторените деловодни разноски.

Ответникът ОИК-Ловеч, редовно призована, представлявана от председателя В.Н., оспорва жалбата. Прави възражение за прекомерност на сторените от жалбоподателите разноски за адвокат по делото.

Заинтересованите страни, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

За Окръжна прокуратура –Ловеч, редовно уведомена, се явява прокурор Светла Иванова. Изразява становище за неоснователност на подадените жалби от жалбоподателите Б. и Т., и основателност на жалбата на И..

Към жалбите са приложени доказателства за правния интерес на жалбоподателите, доказващи, че същите са регистрирани и са участвали в местните избори 2019 г. за общински съветници в Община Ловеч, проведени на 27.10.2019 г.

Административният орган е приложил заверено копие от преписката по издаване на оспорения акт – заверени копия от протоколи на СИК в община Ловеч, заверено копие от протокол на ОИК и заверено копие от оспореното решение на ОИК - Ловеч.

След като се запозна с твърденията на страните и събраните по делото доказателства, съдът счита за установено следното:

Оспореното решение на ОИК Ловеч е издадено от материално компетентен колективен административен орган, назначен с Решение на ЦИК, публично достъпно на официалния сайт на ЦИК, липсват възражения от жалбоподателите относно компетентността на административния орган. ОИК Ловеч е взела оспореното решение с единодушие, без отбелязани възражения и без особени мнения. Решението е в предписаната от закона писмена форма по образец, утвърден от ЦИК, и съответства на целта на ИК да бъде избран орган на изпълнителната власт общински съветници в Община Ловеч в съответствие с отчетения вот на избирателите.

Жалбоподателите твърдят, че решението на ОИК-Ловеч е незаконосъобразно на следните основания:

По отношение на жалбоподателя И.П.И. – неотчетени преференции в две СИК.

По отношение на жалбоподателката Ц.С.Б. – неотчетени действителни гласове в две СИК.

По отношение на жалбоподателката Т.П.Т. – неотчетени преференции в шест СИК.

Жалбоподателят И.П.И. твърди, че в СИК № 111800087 и № 111800038, с.Слатина, не са отчетени подадените за него преференции.

В жалбата на Б. се твърди, че в предадените в ОИК протоколи на СИК са нанесени множество поправки, които не са направени по предвидения в Изборния кодекс начин – без отбелязване „поправка” и подписи на всички членове на СИК.

Във връзка с това твърдение следва да се има предвид разпоредбата на чл.441, ал.5 от ИК, според която неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен, и е предвидено административно наказание за членовете, които не са подписали протокола /чл.490 от ИК/. Следователно, с основание от по-голямото, неподписването само на поправките в протоколите от всички членове на комисията не ги прави недействителни, а може да бъде основание за носене на административно-наказателна отговорност от неподписалите ги членове. Освен това в жалбите не се твърди по никакъв начин неподписването на поправките да е повлияло върху изборния резултат или че тези поправки не касаят пряко отразените в протоколите действителни и недействителни гласове за кандидата. С оглед изложеното съдът намира, че това не са съществени нарушения допуснати от СИК, които да доведат до незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК.

Твърдението, че е налице разминаване в някои от протоколите в броя на поправките, отбелязани в предвиденото за това място, и действително нанесените в протоколите поправки, очевидно е техническа грешка в пресмятането, и доколкото няма твърдения, че е пряко свързано с отчитането на общия брой действителни и недействителни гласове за кандидата, не влияе пряко върху изборния резултат, поради което не е съществено нарушение, водещо до незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК.

Оспорване на протоколите на СИК по реда на чл. 193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК е направено само от  жалбоподателката Б., като с изрична молба вх. № 4256/27.11.2019 г. същата е оттеглила искането си, поради което съдът с протоколно определение от о.с.з. е прекратил откритото производство по проверка истинността на двата протокола на СИК.

Жалбоподателката Б. е посочила конкретни нарушения на СИК №111800004 и СИК №111800089 – неотчитане на подадени действителни гласове, а отчитането им като недействителни.

Жалбоподателката Т.Т. твърди, че в шест СИК не са отчетени правилно подадените преференции за кандидат №103 от листата на ПП „Партия Български социалдемократи“ : в СИК № 111800044 с. Лисец, СИК 111800046 - с. Славяни, СИК 11180048 - с. Радювене, СИК 111800052 - с. Малиново, СИК 111800054- с. Българене.

По протоколите от СИК № 111800044 с. Лисец, СИК 111800046 - с. Славяни, СИК 11180048 - с. Радювене, СИК 111800052 - с. Малиново, СИК 111800054 - с. Българене, СИК №111800004 и СИК №111800089, СИК №111800087 и СИК № 111800038, с.Слатина, за които в жалбите се съдържат конкретни твърдения за нарушения при отчитането на бюлетините, които са основания за незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК Ловеч, е допусната експертиза от съда с вещи лица, които да огледат и преброят бюлетините, така както са определени като действителни и недействителни от СИК, и са опаковани и предадени от СИК в ОИК. 

По делото е представено заключение от извършената експертиза, което не е оспорено от страните и е прието от съда като доказателствено средство.

Видно от заключението на вещите лица СИК №111800087 не е отчела 4 /четири/ броя преференции за кандидата И.П.И., а СИК № 111800038, с.Слатина, не е отчела 1 /един/ брой преференция за кандидата И.П.И.. По този начин действителният резултат за кандидата е не 8, а 13 преференции по двата протокола от СИК, и не 47, а 52 преференции общо. Но тези бюлетини, с неотчетени преференции за кандидата И., с оглед общия брой 52 преференции, не се отразяват върху крайния резултат и не променят разпределението на мандатите на ПП ГЕРБ в Общински съвет Ловеч в полза на жалбоподателя.

В СИК №111800004 вещите лица са установили, че има неправилно отчетена 1 /една/ бюлетина като действителна, която всъщност е недействителна, а в СИК №111800089 има отчетена неправилно 1 /една/ бюлетина като недействителна, като всъщност е действителна, за независимия кандидат за общински съветник Ц.Б., което не променя крайния резултат, тъй като недействителните гласове са в повече с един в първата СИК, но по-малко с един във втората СИК.

При наличие на една недействителна бюлетина, отчетени като действителна, и една действителна, отчетена като недействителна,  съотношението между общия брой действителни и недействителни бюлетини за кандидата не се променя.

Следователно подадената от Ц.Б. жалба е неоснователна и следва да бъде потвърдено решението на ОИК Ловеч в обжалваната част.

При извършения оглед и повторното ръчно преброяване на бюлетините с преференции в СИК № 111800044 с. Лисец, СИК 111800046 - с. Славяни, СИК 11180048 - с. Радювене, СИК 111800052 - с. Малиново, СИК 111800054 - с. Българене вещите лица не са установили разминаване между отразеното в протоколите на СИК и действително подадените преференции за жалбоподателката Т.Т..

От представеното по делото заключение от допусната експертиза, което не е оспорено от страните и е прието от съда като доказателствено средство, е видно, че няма разлика в резултата, отчетен от ОИК въз основа на протоколите на СИК по отношение на жалбоподателката Т.Т.. Следва да се остави без уважение жалбата ѝ, като се потвърди решението на ОИК в обжалваната част.

Установените пет броя неотчетени преференции за кандидата И.И., при общо 4272 действителни гласа за ПП ГЕРБ, с оглед правилата по Приложение 5 към чл. 453, ал. 1 от ИК Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, т.V.5.2, че предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, в случая не по-малко от 299 гласа, 52 преференции за жалбоподателя не са достатъчни за промяна в резултата и разпределянето на мандатите на ПП ГЕРБ за общински съветници и попадането на жалбоподателя в списък А.

Не са налице основания за обявяване на избора за недействителен по подадената от И.И. жалба, тъй като установените несъответствия не са от естество за повлияят на крайния изборен резултат. Но, с оглед разпоредбата на чл. 459, ал. 10 от ИК и чл. 462, ал. 4 от ИК, и установената разлика в отчетените от ОИК и действително подадените за кандидата преференции, следва да се отмени решението в обжалвана част и да се върне преписката на ОИК – Ловеч за обявяване на действителния резултат по отношение на кандидата от ПП ГЕРБ И.П.И..

Въз основа на изложеното до тук съдът стигна до извод, че не са допуснати съществени нарушения при провеждането на местните избори 2019 г. за общински съветници в Община Ловеч, в съставените протоколи от СИК и при отчитането на действителни и недействителни гласове, които да изменят съществено крайния резултат и да водят до недействителност на резултата от избора, обявен с постановеното от ОИК Ловеч решение.

Предвид изхода от спора и претенциите на страните за разноски, настоящата инстанция намира, че искането за присъждане на разноски на И.П.И. се явява основателно, като следва да му се присъдят сторените деловодни разноски в размер на 500 лв., от които 300 лв. за адвокатско възнаграждение и 200 лв. за вещо лице. Претенцията за възстановяване на разноски в частта за 30 лв. за „преснимане“ е неоснователна. Доколкото заплатеното възнаграждение за адвокат е дори под минимума по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, неоснователно е възражението за прекомерност направено от ответника.

На останалите жалбоподатели, с оглед неоснователността на жалбите им, не следва да се присъждат разноски.

Воден от горното, Ловешки административен съд, шести административен състав, на осн. чл.459, ал.10, изр. първо, предл. първо и изр. второ, предл.четвърто от Изборния кодекс

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение № 189-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати, В ЧАСТТА по т.V.43 за обявяване на разпределението на заявените преференции за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подреждане на кандидатите в кандидатската листа на ПП ГЕРБ, в която жалбоподателят И.П.И. е посочен в списък Б с 47 преференции, и

ВРЪЩА преписката на ОИК Ловеч за обявяване на действителния резултат по отношение на И.П.И., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ/28.10.2019 г. на ОИК Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и за определяне на избраните кандидати в ОСТАНАЛИТЕ ОБЖАЛВАНИ ЧАСТИ, като законосъобразно.

ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Ловеч да заплати на И.П.И. ***, ЕГН **********, сумата от 500 лв., представляващи сторени деловодни разноски за адвокат и вещо лице.

Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез АдмС-Ловеч пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: